Mindwize onderzoekt elke drie jaar samen met Vakblad Fondsenwerving hoe de communicatie en fondsenwervingskanalen zich volgens vakgenoten ontwikkelen. Het onderzoek naar fondsenwerving trends op de particuliere markt geeft zo een beeld van de belangrijke veranderingen in het werven en het geven.

Met een enquête, verspreid door het Vakblad, is aan bestuursleden, directieleden, fondsenwervers en communicatiespecialisten van goededoelenorganisaties gevraagd naar hun inzichten en verwachtingen. Dit jaar deden ruim honderd respondenten mee aan het onderzoek.
Door de resultaten van deze enquête te vergelijken met die uit 2010 en 2013 ontstaat een beeld van de huidige situatie en de trends in de laatste zes jaar. Ook wat onze vakgenoten verwachten voor de toekomst, komt aan bod.

Wie kent de fondsenwerving trends?

In het onderzoek is gevraagd naar de invloed van trends in fondsenwerving. Daarbij werden de volgende trends onderscheiden:

  • sociaal maatschappelijke
  • technologische
  • demografische,
  • economische
  • ecologische
  • politieke en spirituele trends.

Opvallend resultaat uit het onderzoek is dat bij zestig procent van de organisaties iedereen de trends in fondsenwerving in de gaten houdt om daar binnen zijn vakgebied zoveel mogelijk op in te spelen. Slechts acht procent van de ondervraagden geeft aan dat de focus binnen de organisatie op de korte termijn is gericht en dat trends op de langere termijn nauwelijks een rol spelen.

Hoe mensen in het leven staan, hoe ze hun leven vormgeven, belangrijke veranderingen in de sociale context zoals de reorganisatie van de zorgsector, zorg over de toekomst van ons land en de samenstelling van de bevolking hebben nu eenmaal invloed op de afweging die ieder maakt wanneer hij of zij nadenkt over het steunen van goed doelen. Het lijkt logisch dat respondenten menen dat de invloed van sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen veel invloed heeft op het geefgedrag.

 

Intussen hebben we nog relatief weinig inzicht in hoe deze mechanismen precies werken. Zelfs voor afnemend of toenemend vertrouwen in goede doelen, dat zeker deels ook het gevolg kan zijn van sociaal maatschappelijke ontwikkelingen, weten we niet precies wat de invloed is op het geven aan fondsenwervende instellingen. Er zijn vermoedens, soms lijken tendensen zichtbaar, maar zeker weten we niets.
De levensverwachting in Nederland stijgt en de oudere generaties zijn welvarender dan ooit. Uit het onderzoek blijkt dat nalatenschappen voor veel goede doelen als een belangrijke bron van toekomstige inkomsten wordt gezien.

Interne samenwerking en eenduidige communicatie worden gezien als de belangrijkste uitdagingen

Maar liefst 86 procent van de respondenten geeft aan dat ze graag zorgen dat hun organisatie in het testament van donateurs komt. Uit het onderzoek blijkt ook dat men een belangrijke kans ziet in het werven van jongere donateurs. De vanzelfsprekendheid bij de oudere generatie om aan goede doelen te geven is aan het verdwijnen. Jongere mensen geven aan goede doelen om de wereld een stukje beter te maken. De deelnemers aan de enquête vinden dat de communicatie voor jongere doelgroepen zich op dergelijke drijfveren moet richten. Tegen deze achtergrond is de 55-procentscore voor het belang van de demografische ontwikkelingen wellicht aan de lage kant.

In 2015 groeiden de inkomsten van goede doelen in Nederland met 3,6 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het einde van de economische crisis lijkt positief uit te pakken op het geefgedrag van de Nederlandse bevolking. Dit neemt niet weg dat recent onderzoek erop wijst dat er al langere tijd geen sprake meer is van een substantiële stijging van de inkomsten uit eigen werving, als er gecorrigeerd wordt voor inflatie.

Welke trends krijgen een grotere invloed op fondsenwerving?

In vergelijking met de resultaten van 2010 en 2013 is opvallend dat het belang van economische fondsenwerving trends volgens de respondenten flink is gedaald. In 2013 gaf 77 procent aan dat de economische ontwikkelingen grote invloed zouden hebben op de fondsenwerving. In 2016 is dat nog maar 51 procent. Het lijkt alsof het einde van de economische recessie invloed heeft op de mate waarin fondsenwervers vinden dat de economische situatie invloed heeft op het geefgedrag. Toch zou je eerder verwachten dat de invloed van de economische situatie een stabielere factor is, althans op de relatief korte termijn van een aantal jaren.

Trends grotere invloed op fondsenwerving

 

Ecologische trends worden gezien als relevant voor de fondsenwerving. Mensen zijn zich bewust van de risico’s van de opwarming van de aarde en de behoefte om goed te zijn voor natuur en milieu is bij donateurs groot. We moeten daarom laten zien dat het geld wordt besteed met oog voor het milieu. Ook het groene werken bij goededoelenorganisaties is veranderd van een uniek
selling point in een must.

Met de komst van internet kwam er onduidelijkheid over  rechten en plichten bij het gebruik van donateursdata.
De Europese privacyrichtlijnen waren opgesteld in een tijd waarin internet nog in de kinderschoenen stond. Inmiddels wordt wetgeving steeds meer toegeschreven naar de huidige, digitale situatie. Fondsenwervers vinden blijkens het onderzoek, dat ze er klaar voor moeten zijn nieuwe, strenge regels rond de privacy van consumenten toe te passen.
Het belang van spirituele trends wordt relatief laag gevonden en ligt voor de drie onderzoeken telkens iets onder een derde. Of dat terecht is, moet nog worden bezien. In het vorige nummer van dit blad schreef Gerko Last over de verdergaande secularisering. De trouwe kerkganger en de overtuigde gelovigen nemen al jaren in aantal af, terwijl juist bij die mensen de geefbereidheid en geeftrouw traditioneel hoog is.

Onderzoek Trends in Fondsenwerving 2016

Het onderzoek naar Fondsenwerving trends is een driejarig onderzoek van Mindwize met medewerking van Vakblad Fondsenwerving.

Mindwize kennen we, inmiddels al meer dan twee decennia, als bureau voor marketing en communicatie voor goede doelen, Steeds vaker wordt daarbij data-analyse van de achterban ingezet. Let’s groo is het digitale bureau van Mindwize, waar het gaat om zaken als online strategie, websitebeheer, content management, zoekmachinemarketing, social media en conversieoptimalisatie.

Download hier het volledige rapport

 

 

Bron: vakblad fondsenwerving